China: (Guangxi Zhuang) buffalo, serotype O, WOAH

Trim content